Gebruikersvoorwaarden Travel Diaries

Artikel 1 - Definities

In deze gebruikersvoorwaarden worden een aantal terugkerende begrippen gebruikt. Deze begrippen, met een hoofletter aangeduid en zowel in enkelvoud als meervoud, hebben de volgende betekenis:

a. Gebruiker: de natuurlijke persoon die een gebruikersaccount heeft aangemaakt op het Travel Diaries Platform en daarbij heeft aangegeven akkoord te gaan met de bepalingen in deze gebruikersvoorwaarden.

b. Content: alle door Gebruiker aan Travel Diaries B.V. aangeboden content, in welke vorm dan ook, die op het Travel Diaries Platform is ondergebracht. 

c. Travel Diaries Platform: het via www.traveldiariesapp.com te raadplegen online platform, dat Gebruiker in staat stelt om een online (reis)dagboek te maken en bij te houden.

d. Travel Diaries B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Travel Diaries B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3233 DC) Oostvoorne en welke alle rechten van het Travel Diaries Platform toekomt.

e. Derden: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die organisatorisch of juridisch niet aan Travel Diaries B.V. is gelieerd.

f. Melder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die melding doet van strafbare, inbreukmakende of onrechtmatige content op het Travel Diaries Platform. 

Artikel 2 - Rechten en plichten van de gebruiker

1. Dit document is een Overeenkomst tussen u als Gebruiker van het Travel Diaries Platform enerzijds en Travel Diaries B.V. anderzijds.

2. Voordat u gebruik kunt maken van het Travel Diaries Platform, dient u zich te registeren als Gebruiker. Uitsluitend geregistreerde Gebruikers kunnen gebruikmaken van het Travel Diaries Platform. Door u te registreren op het Travel Diaries Platform, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige gebruikersvoorwaarden.

3. Travel Diaries B.V. behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om passende maatregelen tegen misbruik op het Travel Diaries Platform te nemen. Onder misbruik wordt verstaan: het gebruiken van het Travel Diaries Platform op een andere wijze zoals omschreven in deze gebruikersvoorwaarden, alsmede het gebruik van het platform op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van Travel Diaries B.V. en/of derden. Travel Diaries behoudt zich bij misbruik het recht voor om van dit misbruik melding te maken bij de bevoegde instanties.

4. In strijd met deze gebruikersvoorwaarden zijn in ieder geval de volgende gedragingen:

a. het plaatsen van discriminerende, haatdragende of beledigende content;

b. het plaatsen van content met een erotische of pornografische inhoud;

c. het zonder enige rechtsgrond noemen van persoonsnamen, persoonlijke woonadressen, telefoonnummers, mailadressen, beeldmaterialen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen herleid tot een individuele persoon;

d. het verspreiden van Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur die het Travel Diaries Platform kunnen beschadigen, het onbruikbaar of ontoegankelijk maken, of die op andere wijze schade kunnen toebrengen aan Travel Diaries B.V. en/of derden.

e. gedrag dat de ongestoorde beleving van het Travel Diaries Platform voor anderen hindert;

f. het zich voordoen als een andere persoon;

g. het plaatsen van content die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;

h. overige onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

5. Indien Travel Diaries B.V. constateert dat Gebruiker strijdig heeft gehandeld of zal handelen met de bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden, is zij gerechtigd om het account van de Gebruiker te blokkeren, de Gebruiker de verdere toegang tot het Travel Diaries Platform te ontzeggen en/of de geplaatste content te verwijderen.

6. De bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden blijven eveneens van toepassing nadat Gebruiker of Travel Diaries B.V. het gebruik van het Travel Diaries Platform heeft beëindigd.

Artikel 3 - Persoonsgegevens

1. Gebruiker verstrekt persoonsgegevens aan Travel Diaries B.V., wanneer de Gebruiker inlogt of zich registreert op het Travel Diaries Platform. Travel Diaries B.V. verwerkt deze persoonsgegevens om u in staat te stellen het Travel Diaries Platform te gebruiken, te platform te optimaliseren of om uw inloggegevens te herstellen, bestellingen te plaatsen en eventueel in contact met u te komen. Voor verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar het privacybeleid op de website www.traveldiariesapp.com.

2. Travel Diaries B.V. stelt uw persoonsgegevens in beginsel niet ter beschikking aan derden, tenzij en voor zover Travel Diaries B.V. daartoe genoodzaakt is om de overeengekomen dienst met de Gebruiker uit te voeren of wanneer zij ingevolge de wet of een gerechtelijk vonnis daartoe wordt verplicht.

Artikel 4 - Toegang tot het platform

1. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang tot het Travel Diaries Platform verkrijgen, geeft Travel Diaries B.V. de Gebruiker uitsluitend toegang tot het Travel Diaries Platform door middel van aanmelding met een account. De Gebruiker maakt daarvoor zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan. Inloggen via platformen van derden is daarbij ook mogelijk. Het gebruik van het Travel Diaries Platform is pas mogelijk nadat de Gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord via het inlogscherm zijn ingevoerd.

2. De Gebruiker dient zijn of haar persoonlijke inloggegevens zorgvuldig te bewaren, niet aan derden te verstrekken en volstrekt geheim te houden. De Gebruiker garandeert Travel Diaries B.V. dat het wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van uw inloggegeven.s op het Travel Diaries Platform. 

Artikel 5 - Beschikbaarheid en onderhoud

Het Travel Diaries Platform is, uitgezonderd tijdens onderhoud, 24 uur per dag en 7 dagen per week voor Gebruiker beschikbaar om (reis)dagboeken te maken, te raadplegen, aan te passen en/of te bestellen. Onderhoud aan het Travel Diaries Platform kan op willekeurig door Travel Diaries B.V. geschikt geacht moment plaatsvinden. 

Artikel 6 - Notice-and-Takedown beleid 

1. In het voorkomende geval dat een Melder constateert dat sprake is van onrechtmatige, strafbare of inbreukmakende content op het Travel Diaries Platform, dan maakt deze daarvan zo spoedig mogelijk melding aan Travel Diaries B.V. door middel van het verzenden van een mail aan [email protected]. Travel Diaries B.V. onderzoekt alle meldingen grondig en kan dientengevolge passende maatregelen nemen om de onrechtmatige, strafbare of inbreukmakende content te verwijderen en verwijderd te houden.

2. Na ontvangst van een melding wordt door Travel Diaries B.V. beoordeeld of de content onmiskenbaar strafbaar, onrechtmatig of inbreukmakend is jegens Melder of diegene die Melder vertegenwoordigd.

3. Indien er volgens Travel Diaries B.V. sprake is van onmiskenbare onrechtmatige, inbreukmakende en/of strafrechtelijke inhoud, stelt Travel Diaries B.V. de Melder en Gebruiker daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte en motiveert dit. Travel Diaries B.V. draagt ervoor zorg dat de betreffende content onverwijld van het Travel Diaries Platform zal worden verwijderd.

4. Indien niet tot een eenduidig oordeel wordt gekomen over de onrechtmatigheid, het inbreukmakende karakter of de strafbaarheid van de Content, dan stelt Travel Diaries B.V. zowel Gebruiker en Melder daarvan op de hoogte. Travel Diaries B.V. zal de Content in dat geval onverwijld van het Travel Diaries Platform verwijderen en verwijderd houden. Melder en Gebruiker dienen in het voorkomend geval tot een onderling vergelijk te komen over de strafbaarheid, het inbreukmakende karakter of de onrechtmatigheid van de Content.

Artikel 7 - Verwijdering bij inactiviteit

1. Travel Diaries B.V. behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om het account van de Gebruiker te verwijderen, wanneer daar na 12 maanden geen activiteit waarneembaar is. Alvorens Travel Diaries B.V. tot verwijdering van het inactieve account overgaat, stelt zij de Gebruiker via een e-mail in kennis van deze intentie. Gebruiker heeft vervolgens 4 weken de tijd om het account wederom in gebruik te nemen. 

2. Als Gebruiker het account binnen de in het vorige lid gespecificeerde termijn opnieuw in gebruik neemt, ziet Travel Diaries B.V. af van haar voornemen tot verwijdering. Wanneer Gebruiker het account niet in gebruik neemt, zal tot definitieve verwijdering daarvan door Travel Diaries B.V. worden overgegaan. 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

1. Travel Diaries B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de activiteiten van Gebruiker op het Travel Diaries Platform, noch in Nederland, noch daarbuiten.

2. Travel Diaries B.V. sluit voorts alle aansprakelijkheid uit voor direct of indirect gelden schade van Gebruiker, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit en/of samenhangt met het gebruik of de inhoud van het Travel Diaries Platform dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het Travel Diaries Platform te kunnen gebruiken en/of te raadplegen.

3. Als Travel Diaries B.V. door derden aansprakelijk wordt gesteld wegens content die onrechtmatig is of inbreuk op de rechten van deze derden maakt, is Travel Diaries B.V. gerechtigd om de daaruit voor haar voortvloeiende schade te verhalen op Gebruiker. 

Artikel 9 - Wijzigingsbeding

Travel Diaries B.V. heeft het recht om de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden op elk moment aan te vullen of te wijzigen. Travel Diaries B.V. zullen de gewijzigde gebruikersvoorwaarden voorafgaand aan de inwerkingtreding daarvan aan de Gebruiker ter hand stellen. Wanneer de Gebruiker niet voorafgaand aan de inwerkingtreding akkoord gaat met de gewijzigde gebruikersvoorwaarden, zal Travel Diaries B.V. de toegang tot het Travel Diaries Platform ontzeggen totdat Gebruiker akkoord gaat met de gewijzigde gebruikersvoorwaarden. 

Artikel 10 - Toepasselijk recht

1. Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

2. Indien één of meerdere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet-afdwingbaar is of wordt, tast dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Er zal dan een uitvoerbare alternatieve bepaling worden vastgesteld. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de aard, strekking en intentie van de nietige, vernietigbare of anderszins niet-afdwingbare bepaling. 

3. Het Travel Diaries Platform wordt door Travel Diaries B.V. beheerd. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de dienstverlening van Travel Diaries B.V. via het Travel Diaries Platform, worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de naar de aard van het geschil bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Rotterdam, tenzij Travel Diaries B.V. er de voorkeur aan geeft om het geschil aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Gebruiker te onderwerpen.