Algemene Voorwaarden van Travel Diaries, gevestigd te Oostvoorne

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Travel Diaries. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Travel Diaries.
1.2 Het gebruik van de editor en blog van Travel Diaries is de eerste 14 dagen geheel gratis. U kunt dus gratis een account aanmaken, dagboeken maken en delen en de software testen. De enige dienst van Travel Diaries waar u voor betaalt is het (optioneel) laten drukken van uw dagboek en het opgeven voor het premium abonnement om ook na de proefperiode toegang te behouden tot het account.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Travel Diaries behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Travel Diaries erkend.
1.5 Travel Diaries garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 De verwachte leveringstijden zijn twee weken voor alle boeken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging veroorzaakt door het bezorgbedrijf.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Travel Diaries bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (omdat een boek herdrukt moet worden), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Travel Diaries zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Travel Diaries geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 9% of 21% BTW.

4. Ruilen / retourneren

4.1 Omdat de dagboeken volledig volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd en een persoonlijk karakter hebben, is het niet mogelijk het gedrukte dagboek te ruilen of te retourneren.
4.2 Indien het dagboek beschadigd is of drukfouten bevat, dient u binnen 7 werkdagen contact op te nemen met Travel Diaries. Wij zorgen dan voor een passende oplossing.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Travel Diaries, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Travel Diaries. Travel Diaries houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Travel Diaries respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Travel Diaries maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
5.4 Bij 'accountinstellingen' in het dashboard is mogelijk om uw account te verwijderen door op de knop 'Account verwijderen' te klikken. Wij zullen alle gegevens op uw account, inclusief de gemaakte dagboeken, dan permanent verwijderen. 

6. Aanbiedingen

6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
6.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Travel Diaries slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
6.3 Aanbiedingen van Travel Diaries gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
6.4 Travel Diaries kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7. Afbeeldingen en specificaties

7.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Travel Diaries gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8. Overmacht

8.1 Travel Diaries is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Travel Diaries alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 Travel Diaries behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Travel Diaries gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
9.1 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Travel Diaries en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Travel Diaries er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Versie geldig vanaf 01-05-2014